preskoči na sadržaj
 

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješava :

Učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
osnivač tri (3) člana samostalno.

 

Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor:

imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama statuta
donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje
donosi financijski plan, polugodišnji i  godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost  od 100.000,00 do 200.000,00  kuna
o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 100.000,00 do 200.000,00  kuna
uz suglasnost osnivača odlučuje:

o promjeni djelatnosti Škole
o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od  200.000,00  kuna 
o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
o  promjeni naziva i sjedišta Škole
o statusnim promjenama Škole

daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi
bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
razmatra rezultate obrazovnog rada
obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Škole.

Školski odbor:

Ljerka Stupar - predsjednica - izabrana od strane Učiteljskog vijeća

Vesna Purgarić - zamjenica predsjednice - izabrana od strane Učiteljskog vijeća

Sandra Crnković  - izabrana od strane skupa radnika

Martina Banek - izabrana od strane Vijeća roditelja

Darko Fileš - imenovan od strane osnivača

     Sunčica Podoreški - imenovana od strane osnivača

Ivo Slišković - imenovan od strane osnivača

 

Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj .

 

Učiteljsko vijeće:

predlaže godišnji plan i program rada Škole i školski kurikulum
analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni  rad
glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima
odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa zakonskim odredbama
na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika
raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
obavlja druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Škole.

VIJEĆE RODITELJA

U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole sa društvenom sredinom.

Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

 

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada
raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
predlaže svog predstavnika u Školski odbor
glasuje za kandidata za ravnatelja Škole
predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih i kulturnih sadržaja škole
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi
daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći.

 

 

VIJEĆE UČENIKA

 

U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.

Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.

Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

Vijeće učenika :

promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija
daje prijedloge pri provedbi kućnoga reda
raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i daje prijedloge za njegovo unapređenje
daje pritužbe ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i položaja učenika i poslovanja Škole
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava , obveze i interese učenika.

 

 

TražilicaVizija i misija V.osnovne škole

Misija Škole

 

Osnažiti svako dijete da se izdigne iznad svojih mogućnosti.

 

 

Vizija Škole

 

Osposobiti svakog učenika da uspješno konkurira u svijetu kao "globalni građanin" sa stavom.


Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Korisni linkovi
Korisni linkovi
 • MZOŠ
 • Grad Varaždin
 • CARNet
 • Wikipedia


Brojač posjeta
Ispis statistike od 31. 10. 2012.

Ukupno: 194411
Ovaj mjesec: 356

Arhiva dokumenata

 


 


 

preskoči na navigaciju